Säännöt

Sport Club Vantaa ry:n säännöt on hyväksytty seuran perustamiskokouksessa 17.6.2008. Sääntöihin tehdyt muutokset on rekisteröity 31.7.2015.

Yhdistyksen säännöt:

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Sport Club Vantaa ry ja sen kotipaikka on Vantaa.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää voimistelu- ja liikuntaharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa kotipaikkakuntansa lisäksi koko Etelä-Suomen alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä leirejä ja koulutustilaisuuksia hankkii ja välittää toiminnassa tarvittavia välineitä ja asusteita järjestää kilpailuja, kursseja, näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun sekä antaa tietopuolista opetusta Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista toimintaansa liittyvien tavaroiden välityskauppaa jäsenilleen ja muille tukijoilleen. Tulot käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen.
 3. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenmaksu on kuitenkin maksettava irtisanoutumisajankohdan mukaisen jäsenmaksukauden loppuun saakka. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri ryhmille.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi mutta enintään 12 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 1 enintään 3 varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa tilikausittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella voidaan hallituksen kokoukset pitää myös verkkokokouksena tai sähköpostitse. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja, joiden käytöstä päättää hallitus.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin, ja sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi erikseen nimetä henkilöt, joilla on nimenkirjoitus oikeus yksin.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on 1.7-30.6. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu voidaan julkaista yhdistyksen internetsivuilla, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.
 11. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - kokouksen avaus
  - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - hyväksytään kokouksen työjärjestys
  - vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  - valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän päivää ennen kokouskutsun lähettämistä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SEURAA MEITÄ

© 2022 SC Vantaa

Tietosuojaseloste
Evästeet
© 2022 SC Vantaa

Vieritä ylös