top of page

SC Vantaa (Sport Club Vantaa) seuran säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sport Club Vantaa ry ja sen kotipaikka on Vantaa.Yhteystiedot: toimisto@scvantaa.fi  

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää voimistelu- ja liikuntaharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa kotipaikkakuntansa lisäksi koko Etelä-Suomen alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä leirejä ja koulutustilaisuuksia hankkii ja välittää toiminnassa tarvittavia välineitä ja asusteita järjestää kilpailuja, kursseja, näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun sekä antaa tietopuolista opetusta Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista toimintaansa liittyvien tavaroiden välityskauppaa jäsenilleen ja muille tukijoilleen. Tulot käytetään yhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri ryhmille.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi mutta enintään 12 muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään 1 enintään 3 varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa tilikausittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Kaikkien hallituksen jäsenten suostumuksella voidaan hallituksen kokoukset pitää myös verkkokokouksena tai sähköpostitse. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja, joiden käytöstä päättää hallitus.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin, ja sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi erikseen nimetä henkilöt, joilla on nimenkirjoitus oikeus yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.7-30.6. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu voidaan julkaista yhdistyksen internetsivuilla, jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia


 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
   

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän päivää ennen kokouskutsun lähettämistä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

bottom of page